Допълнителен въпросник "Хепатит"

Метастази

Приложение към Декларацията за животозастраховане № _______________ на _____________

Да бъде попълнено от потенциален Застрахован

Пълно име: _______________________________________________________________________________________

Дата на раждане: "__________" ________________________

Моля, дайте подробни отговори на всички въпроси, предоставете копия на медицински документи, ако е възможно.

1. Какъв тип вирусен хепатит ви е диагностициран? "A" _____;

друг вирусен хепатит ______.

1.1 Моля, посочете пълната (подробна) диагноза

1.2 Кога за първи път сте диагностицирали хепатита?

1.3 Където (посочете името и адреса на клиниката)?

1.4 Кой е диагностициран? (посочете името на лекаря)

2. Дали тази болест е определена като остра? _____ или хроничен? ______

3. Предаваният от вас хепатит е напълно излекуван?

3.1 Дали болестта доведе до нарушение на чернодробната функция, която все още е налице? "Да" ____ "не" ___

3.2 Ако отговорът е "да", моля посочете кои нарушения (оплаквания) сте спазили?

4. Как е лекуван хепатит?

5. Как се лекуваше нарушението на чернодробната функция?

6. Понастоящем получавате ли редовно лечение за хепатит? "Да" ____ "не" ______

6.1 Да се ​​посочи кое лечение за хепатит е

7. Понастоящем получавате ли редовно лечение за чернодробна дисфункция? "Да" ___ "не" ___

7.1 Посочете какво лечение за нарушения на чернодробната функция

8. Бяхте ли под постоянен медицински контрол? "Да" ____ "не" ______

8.1 Понастоящем ли сте под медицински надзор? "Да" ____ "не" ______

8.2 Моля, посочете името на лекаря

8.3 Име и адрес на клиниката

8.4 Дата на последното посещение

9. Моля, посочете датата на последния биохимичен кръвен тест.

9.1 Моля, посочете резултатите от последния биохимичен кръвен тест: нивото на билирубина

9.2 Моля, посочете резултатите от последния биохимичен кръвен тест: нивото на чернодробните ензими

9.3 Моля, посочете резултатите от последния биохимичен кръвен тест: маркери за хепатит

9.4 Моля, посочете резултатите от последния ултразвук

10. Наблюдавали ли сте лечение за хепатит през последните 5 години? "Да" ____ "не" ___

10.1 Колко пъти?

11. Имате ли други оплаквания и заболявания? (Вашите обяснения)

С настоящото разреши на всяка клиника, болница, лекар, застрахователно дружество или друга организация, институция или лице, което има най своя доказателства обезвреждане или имат информация за мен, моето здраве, за да премине на застрахователна компания "RGS-Life" или представител му цялата информация, свързана с мен, състояние на моето здраве, медицинска история, болничен престой, медицински консултации, диагнози, лечение, патологии и болести.

Аз, долуподписаният, декларирам, че цялата информация, дадена по-горе, е вярна и пълна и това приложение към молбата

за животозастраховането заедно със заявлението за животозастраховане № ___________ от "____" ___________ 200_ ще бъде основата

застрахователен договор между мен и застрахователната компания "RGS-Life".

"_____" _________________ 200__ _______________________________________________________________

Подпис и фамилия на потенциалното осигурено лице

Форма на хепатита в

За да разкрием нивото на знания за вирусния хепатит, интервюирахме пациенти от отдела за инфекциозна болест на Държавно предприятие "TGCK-5". С участието на 35 пациенти с тази диагноза.

Фигура 1. Пол на респондентите

В резултат на получените данни мога да предположа, че вирусният хепатит В е по-разпространен сред мъжете от жените, тъй като повече от половината от респондентите са мъже.

Фигура 2. Възраст на респондентите

Данните от въпросника показват, че най-разпространеният вирусен хепатит В се среща при хора на средна възраст и също толкова често при млади и по-възрастни хора.

Средната стойност е непълна

Средна обща сума

Фигура 3. Ниво на образование на респондентите

Проучване разкри най-разпространената вирусен хепатит Б сред лицата със средно непълна форма, а най-малък брой от анкетираните са имали по-висока степен, което показва по-широкото разпространение на болестта в общността на нисък социален статус.

4. Честота на употреба на алкохол

Пиете ли алкохол? Ако е така, колко често?

1-2 пъти седмично

3-4 пъти седмично

Фигура 4. Честота на употреба на алкохол

Данните от проучването показват доста високо ниво на консумация на алкохол при пациенти с вирусен хепатит В, което несъмнено оказва неблагоприятно влияние върху резултата от заболяването и усложнява лечението.

5. Употреба на наркотици

Използвате ли наркотични вещества?

Фигура 5. Използване на лекарства

Данните от въпросника показват, че мнозинството от респондентите не употребяват наркотични вещества (или се страхуват да го признаят). Този факт показва преобладаващ неинжективен метод за разпространение на вирусен хепатит В.

6. Ограничаване на диагнозата

Колко дълго сте диагностицирани с вирусен хепатит В?

Преди по-малко от 1 седмица

Преди 1-3 седмици

Преди 1-6 месеца

Преди повече от 6 месеца

Фигура 6. Ограничение на диагнозата

Резултатите от проучването показват наличието на по-голямата част от пациентите, които са с диагноза вирусен хепатит В е направено наскоро, което предполага необходимостта от подробни указания за хранене, труд и почивка, както и превантивни мерки за неразпространение на хепатит В при тези пациенти.

7. Наличието на хепатит В в семейството и околните

Във вашето семейство и околностите са хора, които са имали или са имали хепатит В преди?

Има по-рано

В момента има пациенти

Фигура 7. Наличието на хепатит В в семейството и околните

Повечето от анкетираните са посочили, че не е имал семейство и нямат близки, които са имали хепатит В, което предполага необходимостта от засилено здравно образование сред роднини на пациенти и на околната среда. Това е необходимо, за да се поддържа здравето в тесен контакт с пациент с вирусен хепатит В и да му се помогне да се съобразява с препоръките.

8. Начин на предаване на вирусен хепатит В

По ваше мнение, какви са начините за предаване на вирусен хепатит В?

Фигура 8. Предаване на вирусен хепатит В

По-голямата част от анкетираните не са били в състояние да се уточни всички условия за предаване на вируса на хепатит В е причинила особени трудности разграничение лични неща на пациенти с хепатит В, чрез които могат да бъдат заразени с тази болест. Това означава, че по-голямата част от анкетираните не прави разлика между принадлежност към пациент с хепатит в субект в контакт с кръвта, както и на обектите не са в контакт с кръвта, която е изключително опасно, защото това може да доведе до инфекция на здрави хора.

9. Методи за диагностициране на хепатит В

Според Вас какви диагностични методи могат да открият вируса на хепатит В?

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА VOLGOGRAD
МЕДИЦИНСКА ПРЕВЕНЦИЯ

400081 Volgograd
Ул. Политрука Тимофеева, къща 5
Телефон / факс: (8442) 36-26-20
Е-мейл адрес: [email protected]

Вирусен хепатит

Проблемът с вирусния хепатит е един от най-значимите в съвременната медицина, чието решение е от голямо значение за цялото човешко общество. От особено значение придобива проблема за парентерално хепатит В и С. Според СЗО, има около 300 милиона. Хората носител на вируса на хепатит В, както и повече от 500 млн. Хора, заразени с вируса на хепатит С всяка година убива около 1 милион на света в последните 10-15 години човек от цироза и рак на черния дроб, предизвикан от тези вируси. В момента в Русия има около 5 милиона превозвачи на вирус В, 22 000 деца се раждат на заразени жени всяка година. Годишно записани приблизително 5000 смъртни случаи от цироза и чернодробно-клетъчен рак, свързани с вируса на хепатит В (Органи RG и др, 2007).

Съществена характеристика на процеса на епидемия в началото на век е значително намаляване на честотата на остър хепатит В и С, срещу която развива епидемията на хроничен вирусен хепатит (Shakhgildyan IV и др, 2008). По този начин, според официални данни, честотата на AVH-B намалява от 35.34 на 100 хиляди. Населението на v2001 до 2.81 на 100 хиляди., The v2008 и AVH-С 16.66 до 2.84 на 100 хиляди., съответно. В същото време в периода 1999 - 2007 г. гг. хроничните форми на вирусен хепатит са регистрирани при 592 071 души. В същото време има промяна в структурата на заболеваемостта към увеличаване на разпространението на хроничен вирусен хепатит В - от 54,6% до 70,4% (Shakhgildyan IV и др, 2008.) И увеличаване на дела на смесения хроничен хепатит, които представляват в мащаба на страната все още не е установена.

Високата честота на хепатит В е по-често при възрастови групи от 15 до 22 и от 22 до 29 години, които могат да бъдат обяснени с това, че предаването на хепатит В и С се осъществява главно чрез сексуален контакт или интравенозно прилагане на лекарство.

Степента на смъртност на населението от население от инфекциозни заболявания, включително вирусен хепатит, със 100 хил. Души в района на Волгоград е малко по-висока от средната за Руската федерация. Въпреки това, някои райони на регион Волгоград имат излишък от тези показатели 1,5 - 2 пъти:

Град Волгоград има по-ниски показатели и се сравнява със средната стойност за субекта и за Руската федерация като цяло (28.5 32.6 и 32.0 случая на 100 хил. Души съответно).

Предвид всичко това, целта от това проучване е проучването на осведомеността на населението относно превенцията на вирусния хепатит във възрастовата група на рисковото население.

задачи изследвания:

 1. Определяне на нивото на информираност на населението за мерките за превенция на вирусния хепатит: рисковете и сериозните последици от болестта, начините на предаване и мерките за тяхното предотвратяване.
 2. Идентификация сред населението чрез самооценка на рисковите групи за вирусен хепатит.
 3. Анализ на източниците на информация за мерките за предотвратяване на вирусния хепатит от населението на Волгоград.

Обектът социологически изследвания е общественото мнение на населението на Волгоград.

Предмет на изследванията - Позицията на населението към превенцията на вирусния хепатит.

Статистическата единица за наблюдение (измерване) е жител на град Волгоград, участвал в проучването.

Място на провеждане социологически проучвания - три обекта в различни части на град Волгоград.

Методология на изследванията

Вземане на проби. В това социологическо изследване се използва метод на произволен избор. Респондентите за научни изследвания са привлечени от доброволци сред случайни минувачи.

Тя провежда анонимна анкета на въпросника, състоящ се от 7 въпроса, които отразяват на демографските данни (пол, възраст), самооценка на риска, както и във връзка с предотвратяването на вирусен хепатит.

Въпросникът се състои от две части и е комбинация от въпросника (въпросник) и информационната част (листовки). След като въпросникът завърши горната (въпросник) част на листа, долната информационна част се откъсва и се дава на разпитания. Горната част остава с доброволеца и по-късно се изпраща до Регионалния център за медицинска превенция в Volgograd, Регионален център за медицинска превенция в Volgograd на адрес: 400081, Volgograd, ul. Politruka Timofeev, d.5 за по-нататъшна обработка.

Вид на изследването - аналитични.

Методите, използвани в проучването - анализ на линейните разпределения.

За да се определи нивото на информираност на населението, се използва скалата на Fagerström.

ПРОФИЛ

- Какво знаеш за вирусния хепатит?

Не забравяйте! Най-честите симптоми на хепатит (пожълтяване на кожата склерата на очите, гадене, повръщане, липса на апетит, слабост, потъмняване на урината, изсветляване на изпражненията) не винаги са. Често острата форма на хепатит преминава без симптоми или с леки заболявания. Точната диагноза може да бъде направена само от лекар след кръвен тест! При първите подозрения, свържете се с най-близката клиника.

Не забравяйте! По-ранното лечение на хепатита е започнало, толкова по-добре е неговата прогноза.

За предпазване от вирусен хепатит се свържете с Регионалния център за профилактика и контрол на СПИН и инфекциозни болести във Волгоград.

Телефонна гореща линия: 72-99-65.

Пожелаваме ви здраве, това е във вашите ръце!

АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД

През юли 2012 г. беше проведено социологическо проучване на територията на град Волгоград в рамките на събитията, насрочени за 28 юли, Световен ден на хепатита. Проучването е проведено от специално обучени доброволци на три места в града. Респондентите за проучването са били привлечени от доброволци сред случайни минувачи. Данните са вписани от специалисти от катедра "Мониторинг на рисковите фактори на некомутируеми заболявания" на ВКМС "ВОТСМП". Статистическата обработка бе извършена с използване на пакетите за приложения на Microsoft Excel. Стойността на статистическата грешка не надвишава допустимата стойност и не може значително да повлияе на надеждността на проведеното проучване. Общият обем на извадката е 299 души.

Обобщени таблици, анализ на резултатите и заключения

Средната възраст на респондентите е 32-33 години.

Разпределението на респондентите по пол е показано в Таблица 1.

Анализ на резултатите. Значително по-голяма група от респондентите са жени.

По този начин, използвайки въпроси, съдържащи социално-демографски характеристики, е възможно да се състави портрет на лицето, участващо в проучването: това е жена на възраст около 30 години.

Осъзнаване на популацията за възможността от заболяването и тежките последици от вирусния хепатит е отразено в таблица 2.

Брой на респондентите (хора)

Анализ на резултатите. По-голямата част от анкетираните, почти 4/5, заяви, че те са наясно с възможността за заболяването и сериозните последици от вирусен хепатит, и само 1/5 от респондентите признават тяхното невежество.

Осъзнаване на популацията за предаването на вирусен хепатит е показано в таблица 3. Таблица 3

Начини на предаване на вирусен хепатит

Анализ на резултатите. Най-високо осъзнато (почти 80%) е показано от респондентите за сексуалния път на предаване на вирусен хепатит. Малко по-малък брой респонденти знаят за начина на предаване на хепатита през кръвта по време на трансфузията. Около половината са показали, осъзнаване на начина на заразяване с хепатит от заразена майка на детето, както и в резултат на неспазване на хигиенните изисквания и използването на замърсени инструменти в ухото пиърсинг, маникюр, татуиране.

Задаването на въпроси не преследва целта да отидат в етиологията и определяне на нивото на обществената осведоменост за различните видове хепатит, така че един от начините на предаване на предлаганите опции домакинство начин. И около половината от анкетираните са запознати с този метод на предаване на хепатит.

Средният показател за осведоменост за начините на предаване на вирусния хепатит е 58,5%. По скалата на Fagerström това съответства на висока степен на обществена осведоменост. Сравнявайки тази цифра с информираността на населението относно заболяването и възможността за тежки последици от вирусен хепатит (Таблица 2), което е самооценка, ще стане ясно високо самочувствие от анкетираните знания.

По този начин, индекс на информираността за хепатита е висок и е 0,6, което е малко по-ниско от самооценката на респондентите 0,88. Висока степен на осъзнаване се доказва и от факта, че 75 души, т.е. почти една пета от респондентите (21,8%) демонстрираха осъзнаване на многобройните начини на предаване на хепатит.

Информация за нагласите към рисковата група за хепатит са представени в таблица 4.

Смятате ли, че сте застрашен от хепатит?

Анализ на резултатите. По-голямата част от респондентите, около ¾, не се смятат за изложени на риск от хепатит, а едва 1/4 от респондентите се позиционират като членове на тази група.

Информация за осведомеността относно мерките за предотвратяване на хепатита са представени в Таблица 5.

Знаете ли за мерките за предотвратяване на хепатита?

Анализ на резултатите. ¾ от респондентите заявиха, че са наясно с мерки за предотвратяване на хепатита.

Не е трудно да се види, че този въпрос относно мерките за предотвратяване на хепатита има подобно семантично съдържание с въпрос 3 относно възможностите на болестта и нейните тежки последици. Бих искал да се включи на получените по-ниски нива на съзнание въпросната 6 за сметка на нарастващите според въпроса въпросник епидемия бдителност, и това е положителен ефект на проучването и е важно, когато високо самочувствие на осведомеността.

Информация за източниците на информация относно превенцията на вирусния хепатит са представени в таблица 6.

Източници на информация

От медиите

От лекар и други здравни специалисти

Брой на респондентите (хора)

Анализ на резултатите. Въпросникът показа висок ефект от използването на средства за масово осведомяване за предотвратяване на вирусен хепатит. Основният източник на познания за тази болест е именно масовите медии, второто място е знанието "от лекар и други медицински работници", до третата група от анкетираните с "знание" от хора ". Около една шеста от респондентите се позовават на собствения си опит. Някои отбелязаха всички или няколко източника на информация по едно и също време.

данни

1. Изследването на обществената осведоменост относно превенцията на вирусния хепатит разкрива висока степен на осведоменост. Субективната оценка на знанията от респондентите е надценена, има разлика от около 25% между обективни и субективни оценки, въпреки това това не оказва съществено влияние върху резултатите от въпросника.

2. Резултатите от проучването разкриха подценяване на оценката на риска за населението, т.е. нивото на епидемична бдителност за хепатита е ниско. По-голямата част от респондентите не смятат, че са изложени на риск от вирусен хепатит, въпреки че понастоящем рискът от заболяване е висок и практически всички. 3. Социологическите проучвания показват, че превантивната работа на лечебните заведения е един от основните източници на информация за вирусния хепатит за населението. Основният източник на анти-епидемична информираност обаче са медиите, чието качество на публикуване, за съжаление, не винаги е високо.

4.Provedonnoe социологически изследвания, благодарение на формата на въпросници, позволява от една страна да се извърши проучване и идентифициране на важни показатели на обществената информираност за вирусен хепатит, от друга страна, самата е фактор за лечение и превантивна работа и източник на обществена информация.

5.Sotsiologicheskoe изследване показва, че значителна част от населението на град Волгоград и региона, независимо от възрастта, трябва да продължи да работи по здравно образование, с цел създаване и укрепване на мотивацията за здравословен начин на живот и превенция на болестта на вирусен хепатит, за подобряване на информираността на обществото за тяхната диагностика, превенция и лечение, повишаване на осведомеността за рисковите групи и необходимостта от ваксинация срещу вирусен хепатит, промяна в последните отрицателни резултати ivnogo общественото мнение за ваксиниране като цяло. Очевидно, рутинно ръководената работа в тази посока няма да даде желания резултат.

6. извършените казус позволява да се разпределят приоритетите в организацията на превантивни услуги Волгоград регион, определяне на потребностите на населението в програми за превенция, като се вземат предвид здравни и социални и регионални характеристики и може да се използва за управленски решения.

Анкета: Какво знаете за хепатита?

1 Досега общият брой на хората с хроничен хепатит (В и С) е

 • 350 000 души
 • 3 500 000 души
 • 35 000 000 души
 • 350 000 000 души

350 000 000 души в света имат хронична инфекция с хепатит В или С.

2 Последиците от хроничен хепатит в дългосрочен план могат да бъдат:

 • цироза на черния дроб
 • чернодробна недостатъчност
 • рак на черния дроб
 • всичко това

Значителен брой хора с хронична инфекция развиват цироза на черния дроб или рак на черния дроб и в крайна сметка, чернодробна недостатъчност.

3 Повишеният риск от инфекция с вируси на хепатит В и С е

 • хора, които практикуват незащитен секс
 • хора, които инжектират наркотици
 • хора, които са изложени на опасни медицински процедури
 • всичко това

Хепатит B и C най-често се разпространява с незащитен секс, инжектиране на употреба на наркотици и опасни медицински процедури.

4 Какъв е процентът на хората с хепатит, които знаят за тяхната инфекция?

 • По-малко от 5%
 • 30%
 • 50%
 • Повече от 90%

По-малко от 5% от хората, заразени с вируса на хепатит, знаят за тяхната инфекция.

5 Какъв процент от хората с хепатит С може да бъде излекуван?

 • Повече от 90%
 • 75%
 • 50%
 • По-малко от 25%

Повече от 90% от хората с хепатит С могат да бъдат излекувани, ако получат 12-седмичен курс на лечение.

Въпросник на участник в лабораторни тестове за антитела срещу вируса на хепатит А

Добавени към отметките: 0

С оглед на използването на съвременни лабораторни изследвания от различни производители вариант на норма (референтни стойности) на всички различни лаборатории, така че заедно с резултатите от проучванията, необходими за получаването и референтни стойности (варианти на нормата) на тестовете, които са преминали. Това е предпоставка за правилното тълкуване на различните резултати.
Само лекуващият лекар има право да интерпретира анализите. vlyayutsya важни не само отделни резултати от анализи, обаче, и съотношението между различните резултати са комбинирани с клинични симптоми (показва), история (история) и изследвания на болестта данни инструментални методи (ултразвук, и т.н.)
Вирусният хепатит е група от заболявания със сходни симптоми, причинени от различни вируси.
Хепатит А
Причинителят на хепатит А - вирус, който причинява жълтеница, инфекциозно заболяване, е обикновено в човешкото тяло се осъществява чрез лигавицата на червата храносмилателния тракт, тънките черва ендотелни умножава лимфните мезентериалните възли, и след това получава hematogenically черния дроб, където той получава в паренхимните клетки на черния дроб ( хепатоцити), в ретикулохистоцитни клетки
Купфер, това ги боли. Вирусът на хепатит А може да се предава чрез несмлени ръце, лошо измити или непромити плодове и зеленчуци. Срещу хепатит А е ваксина. Той не преминава в хронична форма и не е опасно по-нататъшно развитие на рак на черния дроб или цироза. Но дори и лесният ход на тази инфекция без необходимата терапия може сериозно да навреди на здравето.
Диагностика на лабораторния хепатит А
Анти-HAV IgM, IgG
Към вируса на хепатит А - IgG, общите антитела. Положителен резултат: текущ или прехвърлен хепатит А; ваксинация срещу хепатит А.
Отрицателен резултат: няма излагане на хепатит А (имунитет срещу вируса на хепатит А
не са идентифицирани). Наличието на IgM показва остър хепатит А.
Вирус на хепатит А, определяне на РНК (PCR)
Изследвания върху вирусен хепатит А се извършва на адрес: холестаза, клинични признаци на вирусен хепатит, повишаване нивата на AST и ALT, контакт с болни от вирусен хепатит А, проучване на контактуването и идентифициране на тези, които се сви хепатит А в детски отбор (центровете).
Топилен или серумен хепатит: хепатит В и хепатит b, заедно с d
Хепатит B и B + D се отнасят до серума, те могат да се предават чрез кръвта, както и в утрото и сексуално. Друга важна точка е предаването на инфекцията чрез нестерилни инструменти. Тези вируси могат да съществуват непрекъснато в тялото и да причини удължен хроничен възпалителен процес в черния дроб - хроничен вирусен хепатит опасно дегенерация в цироза или рак на черния дроб.

Медицински грижи за вирусен хепатит В

Анатомико-физиологични особености на черния дроб. Методи за диагностициране на вирусен хепатит В, принципите на превенция и лечение. Анализ на историята на случаите на пациенти с вирусен хепатит, анализ на възникващите проблеми. Остра чернодробна енцефалопатия като усложнения.

Изпращането на добрата ви работа до базата знания е лесно. Използвайте формата по-долу

Студенти, завършили студенти, млади учени, които използват базата от знания в своето обучение и работа, ще ви бъдат много благодарни.

Епидемиологична анамнеза: отрича се директният контакт с инфекциозни пациенти. Няма случаи на хепатит сред околните хора. Пациентът съобщава, че тя е татуирала в салона преди три месеца.

Общото състояние е задоволително, съзнанието е ясно, ситуацията е активна. Отбелязва се целостта на склерата.

Краят на черния дроб е гладък, гладък, безболезнен, осезаем на 1,5 см от края на крайбрежната дъга.

Настоящи проблеми на пациента:

физиологична: повишена телесна температура; болка в ставите; гадене; слабост; неразположение; бърза умора; дискомфорт в правилния хипохондриум;

психологически: липса на познания за тяхната болест.

Потенциални проблеми на пациента: хроничен вирусен хепатит В; недохранване поради недохранване поради гадене и повишена температура.

Приоритетен проблем на пациента: повишена телесна температура; болка в ставите.

Проблем: повишена телесна температура.

Краткосрочна цел: пациентът ще забележи намаление на телесната температура в рамките на един ден след интервенциите в сестринските домове.

Дългосрочна цел: пациентът ще забележи нормализирането на телесната температура до момента на изхвърлянето след лечението.

План за медицински интервенции:

Уверете се, че пациентът отговаря на почивката на леглото по време на целия период на треска;

Извършвайте честа вентилация в кутията, като осигурите притока на чист въздух;

Уверете се, че телесната температура на пациента се измерва на всеки 2-3 часа;

Препоръчвайте на пациента да вземе топла напитка (слаб чай с лимон, нискомаслено мляко) и много вода;

Гарантиране на навременна смяна на спално бельо и бельо;

Ако е необходимо, помогнете на пациента при внедряването на тоалетната кожа, грижата за устната кухина;

Наблюдавайте пулса, кръвното налягане, дихателната честота, запишете всички данни в температурния лист;

При предписване на лекаря се прилагат лекарства (литична смес, аспирин, аналгин).

На следващия етап сестра извършва 2 вида интервенции:

Независим: проветряване в кутията; контрол на състоянието на пациента; смяна на спално бельо и бельо; помощ при внедряването на тоалетната на кожата и устната кухина;

Зависима: въвеждането на лекарства, както е предписано от лекаря.

Помощта за медицински сестри е била ефективна.

Краткосрочната цел бе постигната в определеното време: пациентът отбеляза спад в телесната температура.

Дългосрочната цел бе постигната до момента, в който пациентът беше освободен от болницата: след лечението пациентът отбеляза нормализирането на телесната температура.

Проблем: болка в ставите.

Краткосрочна цел: пациентът ще забележи намаляване на интензивността на болката в ставите в рамките на 24 часа от началото на лечението.

Дългосрочна цел: пациентът ще забележи изчезването на болката в ставите по време на освобождаване от болницата след лечението.

План за медицински интервенции:

Осигурете на пациента физическа почивка, препоръчваме почивка на леглото за 3 дни;

Поставете на пациента удобна позиция в леглото (поставете възглавници и ролки под засегнатите стави);

Измерете телесната температура на пациента на всеки 2-3 часа;

Представете набор от мерки за нормализиране на телесната температура;

Ако лекарят предписва, прилагайте затоплящи се компреси или суха топлина върху засегнатите стави, при условие че температурата се нормализира;

Гарантиране на навременното приемане на предписаните медикаменти от пациента, убеждаване при необходимост от медикаментозно лечение на основното заболяване;

Мониторирайте състоянието на пациента.

На следващия етап от сестринския процес, сестра извършва 2 вида интервенции:

Независим: осигуряване на удобна позиция в леглото; контрол на състоянието на пациента;

Зависим: компресиране на засегнатите стави според предписанието на лекаря; въвеждането на лекарства, както е предписано от лекаря.

Помощта за медицински сестри е била ефективна.

Краткосрочната цел е постигната в определеното време: пациентът отбелязва намаляване на интензивността на болката след 24 часа след началото на лечението.

Дългосрочната цел бе постигната до момента, в който пациентът беше освободен от болницата: след лечението пациентът отбеляза пълна липса на болка в ставите.

Проблем: липса на познания за тяхната болест.

Краткосрочна цел: пациентът ще има информация за болестта си след първия разговор със сестрата.

Дългосрочна цел: на пациента ще бъде премахната липсата на знания за естеството на болестта по време на освобождаване от болницата след всички разговори на медицинска сестра.

План за медицински интервенции:

Кажете на пациента за основните прояви на вирусния хепатит В, начините на неговото предаване, мерките за неговото предотвратяване;

Дайте на пациентите препоръки за мерки за самонаблюдение и самоуправление;

Разкажете за конкретни мерки за предотвратяване на вирусния хепатит В (ваксинация);

Проверете за ваксинация на пациента;

Разкажете за условията за реваксинация;

Кажете на пациента конкретните методи за диагностициране на хепатит В и други видове хепатит, обяснете в какви срокове и в какви томове да направите тестове, така че резултатът да е надежден;

Информирайте за усложненията на вирусния хепатит В;

Провеждайте разговор за предпазните мерки при прилагане на татуировки;

Представете референтна литература: бележки, брошури;

Контрол на качеството на придобитата информация.

На следващия етап сестрата извършва следните независими медицински интервенции: разговор за естеството на болестта; препоръки за самоконтрол и самоуправление; проверете наличието на ваксинация; превантивен разговор за предпазни мерки при прилагане на татуировки; предоставяне на референтна литература; качествен контрол на знанията.

Помощта за медицински сестри е била ефективна.

В определеното време е постигната краткосрочна цел: пациентът получава информация за болестта си.

Целта Дългосрочната е постигнат по отношение на времевата рамка комплект: пациентът беше елиминиран липса на познания за характера на заболяването в момента на изписване от болницата в края на краищата е провел интервюта медицинска сестра.

При лечение на останалите 8 инфекциозни пациенти, диагностицирани с вирусен хепатит В, подобни проблеми бяха идентифицирани и решени. Въз основа на сходството на техните оплаквания и клиничната картина, може да се заключи, че типичните проблеми на пациентите с вирус на хепатит В са типични.

Типични физиологични проблеми на пациенти с хепатит В са: болка или дискомфорт в десния горен квадрант, гадене, загуба или нарушаване на апетит, слабост, неразположение, умора, треска, болки в ставите и има пожълтяване на кожата и лигавиците, потъмняване на урината и обезцветяване на изпражненията, който се решават само в лечението на хепатит В.

Основните психологически проблеми на пациентите с вирусен хепатит В са: липса на познания за естеството на болестта, страх за здравето на близки, недоверие в положителния резултат от лечението.

Не последното място е заето от социални проблеми на пациентите с тази диагноза. По време на учебната програма бяха установени следните типични проблеми: страх от разкриване на диагнозата, страх от загуба на работа поради диагнозата.

В процеса на оформянето на един от пациентите е открит духовен проблем: страхът от смърт.

черен вирусен хепатит

2.2 Разпитване на пациенти с вирусен хепатит В

За да разкрием нивото на знания за вирусния хепатит, интервюирахме пациенти от отдела за инфекциозна болест на Държавно предприятие "TGCK-5". С участието на 35 пациенти с тази диагноза.

Фигура 1. Пол на респондентите

В резултат на получените данни мога да предположа, че вирусният хепатит В е по-разпространен сред мъжете от жените, тъй като повече от половината от респондентите са мъже.

Фигура 2. Възраст на респондентите

Данните от въпросника показват, че най-разпространеният вирусен хепатит В се среща при хора на средна възраст и също толкова често при млади и по-възрастни хора.

Средната стойност е непълна

Средна обща сума

Фигура 3. Ниво на образование на респондентите

Проучване разкри най-разпространената вирусен хепатит Б сред лицата със средно непълна форма, а най-малък брой от анкетираните са имали по-висока степен, което показва по-широкото разпространение на болестта в общността на нисък социален статус.

4. Честота на употреба на алкохол

Пиете ли алкохол? Ако е така, колко често?

1-2 пъти седмично

3-4 пъти седмично

Фигура 4. Честота на употреба на алкохол

Данните от проучването показват доста високо ниво на консумация на алкохол при пациенти с вирусен хепатит В, което несъмнено оказва неблагоприятно влияние върху резултата от заболяването и усложнява лечението.

5. Употреба на наркотици

Използвате ли наркотични вещества?

Фигура 5. Използване на лекарства

Данните от въпросника показват, че мнозинството от респондентите не употребяват наркотични вещества (или се страхуват да го признаят). Този факт показва преобладаващ неинжективен метод за разпространение на вирусен хепатит В.

6. Ограничаване на диагнозата

Колко дълго сте диагностицирани с вирусен хепатит В?

Преди по-малко от 1 седмица

Преди 1-3 седмици

Преди 1-6 месеца

Преди повече от 6 месеца

Фигура 6. Ограничение на диагнозата

Резултатите от проучването показват наличието на по-голямата част от пациентите, които са с диагноза вирусен хепатит В е направено наскоро, което предполага необходимостта от подробни указания за хранене, труд и почивка, както и превантивни мерки за неразпространение на хепатит В при тези пациенти.

7. Наличието на хепатит В в семейството и околните

Във вашето семейство и околностите са хора, които са имали или са имали хепатит В преди?

Има по-рано

В момента има пациенти

Фигура 7. Наличието на хепатит В в семейството и околните

Повечето от анкетираните са посочили, че не е имал семейство и нямат близки, които са имали хепатит В, което предполага необходимостта от засилено здравно образование сред роднини на пациенти и на околната среда. Това е необходимо, за да се поддържа здравето в тесен контакт с пациент с вирусен хепатит В и да му се помогне да се съобразява с препоръките.

8. Начин на предаване на вирусен хепатит В

По ваше мнение, какви са начините за предаване на вирусен хепатит В?

Фигура 8. Предаване на вирусен хепатит В

По-голямата част от анкетираните не са били в състояние да се уточни всички условия за предаване на вируса на хепатит В е причинила особени трудности разграничение лични неща на пациенти с хепатит В, чрез които могат да бъдат заразени с тази болест. Това означава, че по-голямата част от анкетираните не прави разлика между принадлежност към пациент с хепатит в субект в контакт с кръвта, както и на обектите не са в контакт с кръвта, която е изключително опасно, защото това може да доведе до инфекция на здрави хора.

9. Методи за диагностициране на хепатит В

Според Вас какви диагностични методи могат да открият вируса на хепатит В?

Фигура 9. Методи за диагностициране на хепатит В

Данните от въпросника показват, че повечето пациенти, диагностицирани с вирус на хепатит В не знаят за всички методи за диагностициране на това заболяване. Особена трудност се дължи на разликата между общия кръвен тест, който не се използва за диагностициране на хепатит B и биохимичен кръвен тест, който е информативен метод за диагностициране на това заболяване. Най-често анкетираните просто не включиха биохимичния анализ в своя отговор или го включиха заедно с общ кръвен тест.

10. Проява на хепатит В

По ваше мнение, какви са проявите на хепатит В?

Фигура 10. Прояви на хепатит В

Въпросникът разкрива липсата на познания за проявите на хепатит В при мнозинството от респондентите. Много малък брой пациенти могат да определят специфичните симптоми на заболяването си. Особена трудност се дължи на възможността за "болка в стомаха", често погрешно корелирана от респондентите с гадене и повръщане и не е проява на хепатит В.

11. Честотата на тестване за вирусен хепатит В и други видове хепатит

Колко често отивате за тест за вирусен хепатит В и други видове хепатит?

1 път след 6 месеца

Фигура 11. Честота на теста за хепатит В и други хепатити

По време на проучването, беше установено, че голям процент от респондентите пренебрегвани диагностициране на хепатит В и друг вирусен хепатит, който е рисков фактор за края на откриване образуването на напреднало заболяване и възможно хроничен процес в случай на инфекция.

12. Честотата на тестване за вирусен хепатит В от членове на семейството

Колко често членовете на вашето семейство преминават тестове за вирусен хепатит В?

1 път след 3 месеца

1 път след 6 месеца

Фигура 12. Честота на тестване за вирусен хепатит от членове на семейството

По време на изследването се отбелязва, че членовете на семействата изследваните пациенти се изследват за хепатит В в достатъчни количества, но има малък сегмент от кръга на пациентите, което го прави достатъчно често, както и членове на семейството, които напълно пренебрегване на проучването.

13. Профилактика срещу хепатит В.

Според Вас какви са мерките за предотвратяване на хепатит В?

Фигура 13. Предотвратяване на хепатит В

Проучването разкрива само малък процент от анкетираните, които са в състояние да определи правилно всички мерки за профилактика на вирусен хепатит В, по-голямата част от анкетираните казват, само някои от дейностите по профилактика на трудност анкетираните хепатит В. Специфични демонстрира на вариант на "ваксинация" отговор, което показва липсата на осведоменост на пациентите за имунизация график и специфични мерки за предотвратяване на хепатит В.

14. Съответствие с диетата

Независимо дали сте на диета (ограничаващи мастна, солени, пикантни, пържени, консерванти, с изключение на алкохол, спиртни напитки от месо, риба, гъбични бульони, какао, шоколад, силен чай, кафе)?

Фигура 14. Съответствие с диетата

За съжаление, въпросникът показа, че мнозинството от респондентите нарушават диетата и значителен процент от респондентите изобщо не я наблюдават, което, разбира се, оказва негативно влияние върху хода на болестта и увеличава риска от хроникиране на процеса.

15. Източници на информация за вирусен хепатит В

Къде получавате информация за методите за лечение и профилактика на хепатит В?

Роднини и познати

Фигура 15. Източници на информация за вирусния хепатит В

Резултатите от проучването показват, че голям процент интервюирани пациенти получават информация за вирусния хепатит B чрез медиите и интернет. Тези данни са тревожни, тъй като тези източници често могат да бъдат ненадеждни и също така да насърчават пациента да се самолекува.

16. Интерес към получаване на информация за вирусен хепатит В

Искате ли да научите повече за хепатит В, как да го предотвратите?

Фигура 16. Интерес към получаване на информация за вирусен хепатит В

Данните от въпросника показват, че мнозинството от анкетираните се интересуват от получаване на нова информация за хепатит В, което е благоприятен фактор за организиране на здравната образователна работа.

2.3 Практическо решение: разработване на бележка за пациентите

Резултатите от анкетата на анкетата определиха необходимостта от разработване на бележка за пациентите по темата "Предотвратяване на вирусния хепатит В".

За съжаление, вирусният хепатит В е и остава широко разпространено заболяване, засягащо всички сегменти от населението от всички възрасти, въпреки широкото разпространение на модерни и ефективни методи за диагностика и лечение.

Но остава тежък фактор, който позволява на хепатит B да се разпространява все повече и повече всяка година - неадекватността на населението за собственото му здраве. В нашата работа въпросникът отразява факта на недостатъчна информираност за предаването на вирусния хепатит В, неговите прояви, методи за диагностика и профилактика. Населението показва много повърхностни и непълни знания за заболяването, дори и като се има предвид, че проучването е проведено сред пациенти, които са били диагностицирани с хепатит В. Без съмнение, сестрата може и трябва да се компенсира липсата на познания на населението по отношение на такива опасни заболявания като хепатит В,

Заслужава да се отбележи също, че сестрата има голям принос за подпомагането на такива пациенти, което се отразява в голямата ефективност на развитите сестрински планове. Сестрата трябва да помни важността на компетентните медицински грижи за пациенти с вирусен хепатит В, тъй като това е медицинска помощ, която до голяма степен определя успеха на лечението и резултата от заболяването поради липсата на специфично лечение за гореспоменатото заболяване. В допълнение, грижата и консултирането на медицинска сестра е необходима на роднини на пациенти с вирусен хепатит В.

Разбира се, на сестрата се изисква да участват в здравното образование сред населението, информиране и попълване на празноти в знанията на тази обща и опасни болести като хепатит В. Ето защо всяка медицинска сестра трябва да се открие задълбочено познаване на това заболяване, за да може да ги съобщи ясно на пациентите, техните близки и населението като цяло.

В процеса на писане на теза на теоретично ниво ние проучихме основните аспекти на хепатит В:

Характеристики на структурата и жизненоважната активност на вируса на хепатит В.

Типични прояви на остър хепатит В

Методи за диагностициране и профилактика на хепатит В

Усложнения при остър хепатит В

На изследователско ниво работата ни се състои от три етапа:

Идентифициране на дефицита на знания за болестта по метода на въпросника

Анализ на историята на случаите с хепатит В

Разработване на бележка за пациентите, като се вземат предвид получените данни

В процеса на писане на дисертацията се прави следното:

Изследване на литературните източници за вирусния хепатит В и медицинските грижи

Разпитване на пациентите за откриване на дефицит на знания за вирусен хепатит В

Пациенти с това заболяване

Идентифициране на типичните проблеми на пациентите с това заболяване

Изготвяне на план за медицински интервенции при вирусен хепатит В

Разработване на препоръки за предотвратяване на вирусен хепатит В

По този начин целите бяха изпълнени и целта на заключителната работа "Изследване на сестринските грижи в случай на вирусен хепатит В на примера на пациенти с инфекциозни заболявания" беше постигната.

Списък на използваната литература

Abdurakhmanov DT, Moscow 2011 - Хроничен вирусен хепатит B, ръководство за лекари - стр. 4-10, 15-20

Березнова IA, Москва RIOR 2015 - Инфекциозни болести, Ръководство за обучение - стр. 242-248

Брико NI, Покровски VI, Pak ДВ, Danilkin BK издателската група "GEOTAR Медия" 2012 - инфекциозни болести и епидемиология, учебник за студентите от Медицински факултет на медицинските училища - страница 469-. 479

Венгеров Ю Я., Юшчук Н.Д., Москва "Медицина" 2010 - Инфекциозни болести, образователна литература за студенти по медицина - стр. 279-283

Световна здравна организация, Справка № 204 март 2015 г.

Znoyko OO, Yushchuk ND, Климов EA, Karetkina GN, Максимов SL, Maiev IV, Москва Издателска група "GEOTAR-Медия" през 2014 г. - Вирусен хепатит. Клиника, диагностика, лечение - страница 33-75

Ивашкин ВТ, Маев IV, Трухманов АС, "ГЕОТАР-Медия" 2010 - Наръчник по гастроентерология и хепатология - стр. 55-149

Калинин А. В., Вътов А.Ф., Хазанов А.И., издателска къща "MEDPRESS-INFORM" 2013 - стр. 231-456

Косарев В. В., Бабанов АД, Москва Издателство "INFRA-M" 2010 - Професионални болести, учебник - стр. 166-174

Лизонов Д.А., Антонова Т. В., Издатели на литература 2014 г. - Вирусен хепатит по въпросите и отговорите - стр. 45-62

Лобзин Ю, В. Санкт Петербург 2012 - Ръководство за инфекциозни болести - стр. 34-44, 51-58

Методически указания MU 3.1.2792-10 "Предотвратяване на инфекциозни заболявания. Епидемиологично наблюдение на хепатит В »2010

Mukhin NA, Издателска литература 2009 - Наръчник по хепатология - стр. 22-178

Покровски VI, Москва "Медицина" 1993 - Насоки за епидемиологията на инфекциозните болести - стр. 276-286

Практически препоръки на Световната организация за гастроентерология 2008 - Хепатит В

Семенов ВМ, Медицинска информационна агенция в Москва 2011 - Ръководство за инфекциозни болести - стр. 520-528

SP 3.1.958-00 Предотвратяване на вирусен хепатит. Общи изисквания за епидемиологичното наблюдение на вирусния хепатит 2000

SP 3.1.1.2341-08 Предотвратяване на инфекциозни заболявания. Чревни инфекции. Предотвратяване на вирусния хепатит Б 2008

Uchaikin VF, Cherednichenko телевизия, Смирнов AV, Москва "GEOTAR Медия" 2012 - Инфекциозни болести Hepatology, ръководство за лекари - страници 19-76, 148-200, 366-471.

Yushchuk ND, Климов EA, Znoyko OO, Karetkina GN, Максимов SL, Martynov V. Shukhov KR, Maiev IV, Ivashkin В. Т. Maevskaya MV, Bueverov AO, Fedosino EA, Malyshev NA, Блохин N. Никитин IG, Zhao AV, Andreytseva OI., Богомолов, 2010 - Протокол за диагностика и лечение на пациенти с вирусен хепатит В и С, насоки - стр. 5-24

Въпросници за хепатит С

Хепатит с начина на учене
Ампули от хепатит с

Въпросници за хепатит С

За да разкрием нивото на знания за вирусния хепатит, интервюирахме пациенти от отдела за инфекциозна болест на Държавно предприятие "TGCK-5". С участието на 35 пациенти с тази диагноза.

Фигура 1. Пол на респондентите

В резултат на получените данни мога да предположа, че вирусният хепатит В е по-разпространен сред мъжете от жените, тъй като повече от половината от респондентите са мъже.

Фигура 2. Възраст на респондентите

Данните от въпросника показват, че най-разпространеният вирусен хепатит В се среща при хора на средна възраст и също толкова често при млади и по-възрастни хора.

Средната стойност е непълна

Средна обща сума

Фигура 3. Ниво на образование на респондентите

Проучване разкри най-разпространената вирусен хепатит Б сред лицата със средно непълна форма, а най-малък брой от анкетираните са имали по-висока степен, което показва по-широкото разпространение на болестта в общността на нисък социален статус.

4. Честота на употреба на алкохол

Пиете ли алкохол? Ако е така, колко често?

1-2 пъти седмично

3-4 пъти седмично

Фигура 4. Честота на употреба на алкохол

Данните от проучването показват доста високо ниво на консумация на алкохол при пациенти с вирусен хепатит В, което несъмнено оказва неблагоприятно влияние върху резултата от заболяването и усложнява лечението.

5. Употреба на наркотици

Използвате ли наркотични вещества?

Фигура 5. Използване на лекарства

Данните от въпросника показват, че мнозинството от респондентите не употребяват наркотични вещества (или се страхуват да го признаят). Този факт показва преобладаващ неинжективен метод за разпространение на вирусен хепатит В.

6. Ограничаване на диагнозата

Колко дълго сте диагностицирани с вирусен хепатит В?

Преди по-малко от 1 седмица

Преди 1-3 седмици

Преди 1-6 месеца

Преди повече от 6 месеца

Фигура 6. Ограничение на диагнозата

Резултатите от проучването показват наличието на по-голямата част от пациентите, които са с диагноза вирусен хепатит В е направено наскоро, което предполага необходимостта от подробни указания за хранене, труд и почивка, както и превантивни мерки за неразпространение на хепатит В при тези пациенти.

7. Наличието на хепатит В в семейството и околните

Във вашето семейство и околностите са хора, които са имали или са имали хепатит В преди?

Има по-рано

В момента има пациенти

Фигура 7. Наличието на хепатит В в семейството и околните

Повечето от анкетираните са посочили, че не е имал семейство и нямат близки, които са имали хепатит В, което предполага необходимостта от засилено здравно образование сред роднини на пациенти и на околната среда. Това е необходимо, за да се поддържа здравето в тесен контакт с пациент с вирусен хепатит В и да му се помогне да се съобразява с препоръките.

8. Начин на предаване на вирусен хепатит В

По ваше мнение, какви са начините за предаване на вирусен хепатит В?

Фигура 8. Предаване на вирусен хепатит В

По-голямата част от анкетираните не са били в състояние да се уточни всички условия за предаване на вируса на хепатит В е причинила особени трудности разграничение лични неща на пациенти с хепатит В, чрез които могат да бъдат заразени с тази болест. Това означава, че по-голямата част от анкетираните не прави разлика между принадлежност към пациент с хепатит в субект в контакт с кръвта, както и на обектите не са в контакт с кръвта, която е изключително опасно, защото това може да доведе до инфекция на здрави хора.

9. Методи за диагностициране на хепатит В

Според Вас какви диагностични методи могат да открият вируса на хепатит В?

Фигура 9. Методи за диагностициране на хепатит В

Данните от въпросника показват, че повечето пациенти, диагностицирани с вирус на хепатит В не знаят за всички методи за диагностициране на това заболяване. Особена трудност се дължи на разликата между общия кръвен тест, който не се използва за диагностициране на хепатит B и биохимичен кръвен тест, който е информативен метод за диагностициране на това заболяване. Най-често анкетираните просто не включиха биохимичния анализ в своя отговор или го включиха заедно с общ кръвен тест.

10. Проява на хепатит В

По ваше мнение, какви са проявите на хепатит В?

Фигура 10. Прояви на хепатит В

Въпросникът разкрива липсата на познания за проявите на хепатит В при мнозинството от респондентите. Много малък брой пациенти могат да определят специфичните симптоми на заболяването си. Особена трудност се дължи на възможността за "болка в стомаха", често погрешно корелирана от респондентите с гадене и повръщане и не е проява на хепатит В.

11. Честотата на тестване за вирусен хепатит В и други видове хепатит

Колко често отивате за тест за вирусен хепатит В и други видове хепатит?

1 път след 6 месеца

Фигура 11. Честота на теста за хепатит В и други хепатити

По време на проучването, беше установено, че голям процент от респондентите пренебрегвани диагностициране на хепатит В и друг вирусен хепатит, който е рисков фактор за края на откриване образуването на напреднало заболяване и възможно хроничен процес в случай на инфекция.

29. Честотата на тестване за вирусен хепатит В от членове на семейството

Колко често членовете на вашето семейство преминават тестове за вирусен хепатит В?

1 път след 3 месеца

1 път след 6 месеца

Фигура 29. Честота на тестване за вирусен хепатит от членове на семейството

По време на изследването се отбелязва, че членовете на семействата изследваните пациенти се изследват за хепатит В в достатъчни количества, но има малък сегмент от кръга на пациентите, което го прави достатъчно често, както и членове на семейството, които напълно пренебрегване на проучването.

13. Профилактика срещу хепатит В.

Според Вас какви са мерките за предотвратяване на хепатит В?

Фигура 13. Предотвратяване на хепатит В

Проучването разкрива само малък процент от анкетираните, които са в състояние да определи правилно всички мерки за профилактика на вирусен хепатит В, по-голямата част от анкетираните казват, само някои от дейностите по профилактика на трудност анкетираните хепатит В. Специфични демонстрира на вариант на "ваксинация" отговор, което показва липсата на осведоменост на пациентите за имунизация график и специфични мерки за предотвратяване на хепатит В.

14. Съответствие с диетата

Забелязвате ли диета (ограничение на мазнини, солено, пикантно, печено, консерванти, изключване на алкохол, силно месо, бульон от гъби, какао, шоколад, силен чай, кафе)?

Фигура 14. Съответствие с диетата

За съжаление, въпросникът показа, че мнозинството от респондентите нарушават диетата и значителен процент от респондентите изобщо не я наблюдават, което, разбира се, оказва негативно влияние върху хода на болестта и увеличава риска от хроникиране на процеса.

15. Източници на информация за вирусен хепатит В

Къде получавате информация за методите за лечение и профилактика на хепатит В?

Роднини и познати

Фигура 15. Източници на информация за вирусния хепатит В

Резултатите от проучването показват, че голям процент интервюирани пациенти получават информация за вирусния хепатит B чрез медиите и интернет. Тези данни са тревожни, тъй като тези източници често могат да бъдат ненадеждни и също така да насърчават пациента да се самолекува.

16. Интерес към получаване на информация за вирусен хепатит В

Искате ли да научите повече за хепатит В, как да го предотвратите?

Фигура 16. Интерес към получаване на информация за вирусен хепатит В

Данните от въпросника показват, че мнозинството от анкетираните се интересуват от получаване на нова информация за хепатит В, което е благоприятен фактор за организиране на здравната образователна работа.

Практическо решение: разработване на бележка за пациентите

Резултатите от анкетата на анкетата определиха необходимостта от разработване на бележка за пациентите по темата "Предотвратяване на вирусния хепатит В".